فال قهوه صفحه اول فال حیوانات فال میوه ها فال نماد ها فال چای

خرس در فال قهوه

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

خرس در فال قهوه خرس تعبیر خرس در فال قهوه فال قهوه

دیدن خرس در فال قهوه

خرس معانی مختلفی دارد. این یکی از رایج ترین تفاسیر در مورد خرس است: ‌خرس 42 دندان دارد و اگر شخصی آرزویی داشته باشد در روز چهل و دوم به آن می رسد. همچنین خرس می تواند نماد یک انسان خشن و بی رحم و یا دشمن باشد و این شخص می تواند به شما صدمه بزند.