فال قهوه صفحه اول فال حیوانات فال میوه ها فال نماد ها فال چای
دانلود فال ازدواج برای متولدین ماه های مختلف
related.preload[0] = "https:\/\/neptonblog.com\/limg.php?im=aHR0cDovL3BhdG9naGZhcnNpLm1paGFuc3RvcmUubmV0L2ltYWdlcy9tb3JlX3Byb2R1Y3RfaW1hZ2VzL2ltYWdlLzYwNzUxOTIuanBn";related.preload[1] = "https:\/\/neptonblog.com\/thumb\/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-193_10.jpg";related.preload[2] = "https:\/\/neptonblog.com\/limg.php?im=aHR0cDovL3BhdG9naGZhcnNpLm1paGFuc3RvcmUubmV0L2ltYWdlcy9tb3JlX3Byb2R1Y3RfaW1hZ2VzL2ltYWdlLzcyOTM2MDk2MC1KUEctMC5qcGc=";related.preload[3] = "https:\/\/neptonblog.com\/thumb\/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-2018-92_13.jpg";related.preload[4] = "https:\/\/neptonblog.com\/limg.php?im=aHR0cDovL3BhdG9naGZhcnNpLm1paGFuc3RvcmUubmV0L2ltYWdlcy9tb3JlX3Byb2R1Y3RfaW1hZ2VzL2ltYWdlLzkyMDEzOTIwMC5qcGc=";related.preload[5] = "https:\/\/neptonblog.com\/thumb\/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DA%AF-193_11.jpg";related.preload[6] = "https:\/\/neptonblog.com\/limg.php?im=aHR0cDovL3BhdG9naGZhcnNpLm1paGFuc3RvcmUubmV0L2ltYWdlcy9tb3JlX3Byb2R1Y3RfaW1hZ2VzL2ltYWdlLzM1ODE0OTIwMC5qcGc=";related.preload[7] = "https:\/\/neptonblog.com\/thumb\/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%81%D8%B4-193_9.jpg";related.preload[8] = "https:\/\/neptonblog.com\/limg.php?im=aHR0cDovL3BhdG9naGZhcnNpLm1paGFuc3RvcmUubmV0L2ltYWdlcy9tb3JlX3Byb2R1Y3RfaW1hZ2VzL2ltYWdlLzYzMjkyMDEwMDUtSlBHLTAuanBn";related.preload[9] = "https:\/\/neptonblog.com\/thumb\/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-193_4.jpg";related.preload[10] = "https:\/\/neptonblog.com\/limg.php?im=aHR0cDovL3BhdG9naGZhcnNpLm1paGFuc3RvcmUubmV0L2ltYWdlcy9tb3JlX3Byb2R1Y3RfaW1hZ2VzL2ltYWdlLzc2ODc1ODIwMC5qcGc=";related.preload[11] = "https:\/\/neptonblog.com\/thumb\/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B4-193_5.jpg";related.preload[12] = "https:\/\/neptonblog.com\/limg.php?im=aHR0cDovL3BhdG9naGZhcnNpLm1paGFuc3RvcmUubmV0L2ltYWdlcy9tb3JlX3Byb2R1Y3RfaW1hZ2VzL2ltYWdlLzQ5NTk1MTIwMC5qcGc=";related.preload[13] = "https:\/\/neptonblog.com\/thumb\/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-193_3.jpg";

زرافه در فال قهوه

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

 دیدن زرافه در فال قهوه

زرافه در فال قهوه زرافه

دیدن زرافه در فال قهوه نماد پیروی از عواطف و احساسات است. هنگامی که یک نماد زرافه در فال قهوه کسی ظاهر می شود، به این معنی است که فرد به صورت احساسی و رمانتیک زندگی خواهد کرد. دیدن زرافه در فال قهوه، پیش بینی می کند که شما به زودی با شخصی آشنا خواهید شد و از هر لحظه از زندگی تان لذت خواهید برد.
گردن بلند زرافه به حیوان یک ظرافت خاصی می دهد پس زرافه در فال قهوه نشانه ارتباط با افراد دقیق و خاص است. زرافه در فال قهوه نشان می دهد که شخصی کمی کله شق و لجوج است .کسی که در فنجانش زرافه ببیند، متوجه می شود که چه اتفاقی در پشت سر او می افتد، زیرا زرافه ها می توانند همه چیز را به وضوح ببینند.
فردی که در فالش زرافه می بیند باید دقت بیشتری به روابط خود داشته باشد در غیر این صورت ممکن است با موارد ناخوشایندی برخورد کند.